Održana fokus grupa nakon obavljene stručne studentske prakse
 

Održana fokus grupa nakon obavljene stručne studentske prakse

slp

Objavljeno: 20. Jan. 2022
Izvor: NCSC
Lokacija:


Tokom novembra i decembra 2021. godine 52 studenta pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu obavljalo je stručnu studentsku praksu pod mentorstvom sudija iz Vrhovnog suda FBiH, Općinskog suda u Sarajevu i tužioca Kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Organiziranje stručne studentske prakse uz primjenu Priručnika za mentore predstavlja jednu od aktivnosti proizašlih iz saradnje uspostavljene na osnovu Sporazuma o razumijevanu: unapređenje praktične nastave za studente prava i diplomirane pravnike. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i navedene pravosudne institucije sa sjedištem u Sarajevu prve su inicirale implementaciju Sporazuma postavivši model organiziranje stručne studentske prakse koji će u narednom periodu slijediti potpisnice Sporazuma iz Istočnog Sarajevo, Mostara i Banja Luke. S ciljem prikupljanja informacija o kvaliteti pojedinih segmenata studentske prakse, NCSC je proveo izlazne ankete među studentima i mentorima, a početkom tekuće godine organizirao je i posebnu fokus grupu studenata kako bi stekao bolji uvid u iskustva studenata. Na fokus grupi učestvovalo je 7 studenata koji su podijelili svoja iskustva i iznijeli prijedloge za unapređenje studentskih praksi koje će se organizirati u budućnosti. Opšti dojam studenata iznijet na fokus grupi odgovara rezultatima dobivenim nakon analiziranja anketa. Studenti su zahvalni na prilici koja im je omogućila da svoje teorijsko znanje nadograde praktičnim pravnim vještinama. Posebno su istakli zadovoljstvo odnosom sa mentorima koji su bili profesionalni i pristupačni tokom cijelog trajanja prakse. U pogledu daljeg unapređenja prakse, studenti su istakli da bi trebalo omogućiti produženje trajanja stručne studentske prakse s obzirom da je većina mentora izrazila spremnost da nastavi rad sa studentima i nakon 15 obaveznih sati. Ovi, ali i drugi značajni zaključci studenata, kao i rezultati analiziranih anketa poslužit će za organiziranje stručnih studentskih praksi na drugim lokacijama koje su planirane u narednom semestru.