Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH

Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH (Student Law Practicum - SLP) dvogodišnji je program sa ciljem jačanja praktičnoga znanja na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini. SLP projekat ima za cilj da studentima omogući učenje zasnovano na interaktivnim i praktičnim metodama učenja, gdje će kroz 15 modula i tematskih oblasti postepeno savladati vještine zastupanja u sudnici, koje će okruniti finalnim ispitom u formi simulacije cijelog toka glavnog pretresa. U toku trajanja projekta, studenti će pohađati predavanja na osnovu specijaliziranog kurikuluma, imati predavanja i podršku pravnih praktičara, posjećivati sudove i posmatrati suđenja.

Studenti će razvijati analitičke sposobnosti i vještine izlaganja i detaljno se upoznati sa praktičnim aspektom pravosudnog sistema BiH. Polaznici SLP projekta će imati jedinstveno iskustvo koje nije dostupno većini studenata prava u regiji, i time dobiti komparativnu prednost na tržištu rada. SLP projekat finansira INL - Ured (biro) za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih (inostranih) poslova SAD.

SLP Projekat

Nastava na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini (BiH) prvenstveno se fokusira na usvajanje teorijskog znanja i oslanja se na predavanja kao primarni metod nastave. U značajno manjoj mjeri studenti se podučavaju praktičnim vještinama sa svrhom njihovog osposobljavanja za budući profesionalni rad u pravosuđu. S druge strane, prisutan je nedostatak programa profesionalnog obučavanja na radnom mjestu novih zaposlenika u sudovima, tužilaštvima, advokaturi. Kao rezultat toga, diplomirani pravnici po završetku studija započinju karijere u sektoru pravosuđa sa ograničenim obimom praktičnih vještina potrebnim za primjenu zakona i profesionalan rad.

Bez obzira na to koliko teortskog znanja pojedinac posjeduje o nekom pravnom pitanju, vještine argumentovanja, analize i prezentacije su ključni faktor koje dovode do izražaja snagu argumenata koje zastupaju strane u sudskom postupku. Iskustvo praktičnog učenja na pravnim fakultetima će pružiti studentima priliku da otkriju svoje slabosti i talente u ulozi parničara i da testiraju granice svoje uvjerljivosti u okruženju sa manje pritiska. Uz konstruktivne komentare će naučiti kako da navigiraju kroz zakonske propisie na odgovoran i efektan način. U svakom slučaju, nekoliko izgubjenih hipotetičkih slučajeva će dovesti do brojnih pobjeda u sudnici.

Student Law Practicum (SLP) projekat namjerava doprinijeti poboljšanju praktičnih vještina studenata prava u Bosni i Hercegovini i izvođenju praktične nastave na pravnim fakultetima - kroz izradu i implementaciju inovativnog kurikuluma (nastavnog plana i programa) posvećenog učenju vještina zastupanja pred sudom. Kurikulum bi se bazirao na metodologiji učenja zasnovanoj na praksi. Isto tako, projekat će doprinijeti razvoju kapaciteta profesora (učesnika projektnih aktivnosti) za dizajniranje i predavanje kurseva kliničke nastave. Konačno, projekat će spojiti pravne fakultete i sudije, tužioce i advokate da zajedno rade na usvajanju i primjeni kurikuluma, kako bi se osiguralo da je sadržina kurikuluma utemeljena u praksi krivičnog postupka, kao i drugih sudskih postupaka u BiH.

Svrha projekta

Izgradnja kapaciteta studenata prava da djeluju kao budući praktičari u pravosuđu i kapaciteta pravnih fakulteta za izvođenje kliničke nastave koja priprema studente za odgovornosti sudije, tužioca, advokata - putem učenja zasnovanog na praksi koje unapređuje poznavanje vještina zastupanja u sudskim postupcima. SLP projekat ima za cilj da studentima omogući učenje zasnovano na interaktivnim i praktičnim metodama učenja, gdje će kroz 15 modula i tematskih oblasti postpeno savladati vještine zastupanja u sudnici, koje će okruniti finalnim ispitom u formi simulacije cijelog toka glavnog pretresa. U toku trajanja projekta, studenti će pohađati predavanja na osnovu specijaliziranog kurikuluma, imati predavanja i podršku pravnih praktičara i posjećivati sudove i posmatrati suđenja. Studenti će razvijati analitičke sposobnosti i vještine izlaganja i detaljno se upoznati sa praktičnim aspektom pravosudnog sistema BiH. Polaznici SLP projekta će imati jedinstveno iskustvo koje nije dostupno većini studenata prava u regiji, i time dobiti komparativnu prednost na tržištu rada. Kroz aktivnosti SLP projekta, studenti će naučiti kako da razmišljaju i rješavaju probleme kao parničari.