Održan posljednji sastanak stručnog panela
 

Održan posljednji sastanak stručnog panela

slp

Objavljeno: 14. May. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Na 7. , ujedno i posljednjem sastanku stručnog panela, panelisti su okončali zajednički rad na unapređenju praktične nastave za studente prava i diplomirane pravnike. Učešće različitih institucionalnih aktera omogućilo je definiranje potreba i priroiteta iz različitih perspektiva. Rad panelista prošao je kroz nekoliko faza, od faze identificiranja potreba i odlika prisutnih programa praktičnog osposobljavanja u BiH, do kreativne faze u kojoj se diskutovalo o rješenjima za njihovo unapređenje. Panelistima su prezentirani primjeri dobre prakse koji su služili kao opći standardi postupanja u ovoj oblasti. Najvažniji rezultati rada panelista su kreiranje Okvirnog sporazuma o razumijevanju i Priručnika za mentore. Nakon niza plenarnih diskusija i revidiranja prijedloga Okvirnog sporazuma, postignuta je opća saglasnost u pogledu njegovog sadržaja i forme. Na 7. sastanku prezentirani su fakulteti, profesionalna udruženja pravnika i pravosudne institucije koje su prihvaitile Sporazum što je potvrdilo uspjeh cjelkupnog procesa rada na Sporazumu, kao i učinkovitost dogovorene politike zagovaranja. Izuzetnu podršku procesu prihvatanja Sporazuma pružili su članovi stručnog panela. Drugi važan rezultat rada panelista je izrada inovativnog resursnog materijala - Priručnika za mentore, koji će se koristiti od strane mentora praktičara za vrijeme rada sa studentima i pripravnicima. Priručnik je osmišljen s ciljem da pruži mentorima smjernice pri organiziranju radnih aktivnosti tokom studentske prakse i pripravništva, kao i smjernice koje će omogućiti da se mentorski odnos razvija kao profesionalan odnos u kojem će studenti i pripravnici postaviti dobre temelje budućeg profesionalnog razvoja. NCSC će nastaviti saradnja sa panelistima i u narodnom periodu u kojem je planiran početak aktivnosti vezanih za implementaciju Sporazuma i promoviranje upotrebe Priručnika za mentore. Okvirni sporazum o razumijevanju dostupan je na sljedećem linku: http://mydo.cx/Y2Y0MTIx