Održan 6. sastanak stručnog panela
 

Održan 6. sastanak stručnog panela

slp

Objavljeno: 04. Mar. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Dana 25.02.2021. održan je šesti po redu sastanak stručnog panela.Glavne teme o kojima se diskutovalo vezane su za proces zagovaranja i prihvatanja Okvirnog sporazuma o razumijevanju: unapređenje praktične nastave, te izrada edukativno-resursnog materijala za predavače (mentore) praktične nastave za studente prava i pravne pripravnike. Na prvom djelu sastanka panelisti su predstavili napredak u procesu zagovaranja Okvirnog sporazuma o razumijevanju: unapređenje praktične nastave u institucijama, tj. profesionalnim udruženjima pravnika čiji su rukovodioci i zaposlenici.Za sada je Sporazum potpisivanjem prihvatilo 7 institucija: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Centar za edukaciju sudija i tužioca FBiH i Centar za edukaciju sudija i javnih tužioca u RS i Advokatska komora RS. U ostalim institucijama, odnosno profesionalnim udruženjima, čiji su predstavnici bili prisutni na sastanku (Udruženje tužioca FBiH, Udruženja žena sudija u BiH, Udruženje sudija RS, Udruženje sudija FBiH, Općinski sud u Tuzli), prihvatanje Sporazuma je već uvršteno kao tačka dnevnog reda narednih sjednica upravnih odbora. Panelisti su dodatno razradili utvrđenu politiku zagovaranja Sporazuma prema pravosudnim institucijama koje nisu bile predstavljene u radu panela i iznijeli prijedloge, zasnovane na svom iskustvu zagovaranja Sporazuma, koji će doprinijeti njegovom uspješnom prihvatanju od šire pravosudne zajednice. Naročito su naglasili važnost podrške i prihvatanja Sporazuma od strane entitetskih Centara za edukaciju sudija i (javnih) tužioca. U drugom djelu sastanka stručnog panela predstavljena su im 4 dokumenta: "Strukturiranje iskustva: studentska praksa/pripravništvo" - dokument uvodnog tipa, pruža osnovne informacije o strukturi mentorskog odnosa i dobrim praksama u sklopu studentske prakse ili pripravništva; "Obrazac: praktične kompetencije" - dokument koji navodi oblasti i sadržaj praktične obuke pri obavljanju studentske prakse/pripravništva, prilikom čega se stiču istovrsne praktične kompetencije; "Evaluacija za studenta/pripravnika" - evaluacioni formular kojim se ocjenjuje rad studenta/pripravnika u obavljanju prakse i "Evaluacija za mentora" - evaluacioni formular za ocjenu postupanja mentora u sklopu studentske/pripravničke prakse. Radi se o dokumentima uvodnog karaktera koji predstavljaju polaznu osnovu za kreiranje edukativno-resursnog materijala za instruktore praktične nastave. Panelisti su diskutovali o strukturi i sadržaju ovih dokumenata, iznijeli konkretne komentare i sugestije i postavili generalne smjernice daljeg razvoja materijala. U periodu nakon sastanka panelisti će pismenim putem dostaviti dodatne komentare i sugestije te će se na osnovu toga vršiti revidiranje radnih materijala kako bi se do posljednjeg sastanka stručnog panela kreirala finalna verzija edukativno-resursnog.