NCSC proveo ankete za studente, profesore prava i praktičare koji su članovi profesionalnih udruženja pravnika
 

NCSC proveo ankete za studente, profesore prava i praktičare koji su članovi profesionalnih udruženja pravnika

slp

Objavljeno: 15. Jan. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


S ciljem spoznavanja iskustava i stavova studenata prava, njihovih profesora i praktičara, koji su ujedno članovi svojih profesionalnih udruženja, u vezi sa praktičnim oblicima nastave tokom studiranja i pravnih praktikuma (pripravništva) nakon završetka studija, NCSC je pripremio, administrirao i analizirao tri posebne ankete. Rezultati anketa korišteni su i za podršku rada stručnog Panela koji radi na kreiranju boljih mogućnosti za praktično osposobljavanje studenata i diplomiranih pravnik. Broj pristiglih odgovora na sve tri ankete dokaz je pouzdanosti i reprezentativnosti provedenih anketa. Naime, anketu je popunilo ukupno 62 studenata, 87 profesora/edukatora i 103 praktičara prava. Ankete su izrađene u online formatu, a distribiurane su online uz podršku partnerskih pravnih fakulteta i profesionalnih udruženja pravnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Pitanja su bila podjeljena u tri grupe: lični podaci, praktično iskustvo na pravnom fakultetu i iskustvo sa pravnim praktikumom (pravnom obukom) nakon završetka studija prava. Rezultati anketa su prvobitno prezentirani posebno, da bi se na kraju pristupilo izradi jednoj sveobuhvatnoj analizi, koja je uz primjenu komparativne metode rezultata omogućila uočavanje sličnosti u stavovima i iskustvima ciljnih skupina i uobličavanje jedinstvenih zaključaka o kliničkom obrazovanju studenata prava i diplomiranih pravnika. Ključni zaključci do kojih se došlo analiziranjem i kompariranjem odgovora ispitanih studenata, profesora/edukatora i praktičara su sljedeći: -Nakon poznavanja zakona, odnosno teorijskog znanja, za sve tri kategorije ispitanika najvažnija vještina koja se treba steći tokom studiranja na pravnom fakultetu je praktična vještina zastupanja stranaka u sudskom postupku. To je potvrdilo 56% studenata, 78% profesora i 67% praktičara. -Pravni fakulteti ne pružaju studentima dovoljno mogućnosti za sticanje praktičnih pravnih znanja i vještina. Čak 52% studenata, 63% profesora i 90% ispitanih praktičara takvog je mišljenja. Tome još treba dodati i stav studenata da je zastupanje stranaka u sudskom postupku najslabije razvijena vještina kojom studenti raspolažu nakon završetka pravnog fakulteta. -Za studente je veoma važno da steknu praktično iskustvo na pravnom fakultetu što potvrđuje 95% studenata koji bi bili zainteresirani za studentske prakse i onda kada ne bi dobili bodove za isto na pravnom fakulteti, kao i odgovori profesora i praktičara koji su se u najmanjem broju opredijelili za nedostatak zainteresiranost studenata kao izazov sa kojim se susreću tokom praktičnih aktivnosti. Naime, samo 10 profesora i 7 praktičara navelo je to kao izazov. -Sve tri kategorije ispitanika prepoznaju studentsku praksu (stažiranje) kao najvrjedniju praktičnu aktivnost za sticanje i razvoj praktičnih vještina. Naime, 66% studenata 83% profesora i 93% praktičara opredijelilo se za stažiranje, odnosno studentsku praksu u sudu/tužilaštvu/advokatskoj kancelariji kao najvrjedniju praktičnu aktivnost. Ta, najvrjednija praktična vještina, ujedno je i najmanje omogućena studentima. -Iskustva studenata i praktičara koji su učestvovali u studentskim praksama ukazuju na to da trenutni programi studentskih praksi (stažiranja) nisu dovoljno kvalitetni i da ne pružaju studentima priliku da usavrše i nadograde znanje stečeno na redovnom studijskom programu. Preko 60% studenata koji su obavljali stažiranje odnosno studentsku praksu tvrdi kako nisu stekli posebno vrijedne pravne vještine i znanja, a još veći procenat od 93% praktičara mišljenja je da je potrebno unaprijediti studentske prakse (stažiranja). -Ne postoji dovoljno mogućnosti zapošljavanja diplomiranih pravnika i postoji potreba da se unaprijede programi pravne obuke (pripravništva) nakon završetka pravnog fakulteta. Oko 50% studenata prava apsolutno se složilo sa tvrdnjom da ne postoje različite mogućnosti zapošljavanja za razvijanje pravničkog znanja, te je čak 77% profesora i oko 50% praktičara iskazalo svoje nezadovoljstvo načinom primjene pravnog praktikuma. -Potrebno je da pravni fakulteti i profesionalna udruženja imaju aktivniju ulogu u unapređenju mogućnosti i kvalitete programa praktične nastave i pravnih praktikuma za studente i diplomirane pravnike. Takav zaključak proizilazi prije svega iz mišljenja samih profesora koji su se u velikoj procentu od 92% apsolutno složili da studentske prakse treba vrjednovati kao dio nastavnog plana i programa na pravnim fakultetima, kao i iz mišljenja oko 80% praktičara koji smatraju kako bi koordinacija između pravnih fakulteta i udruženja pravnika ili pravosudnih institucija kao i strukturiranje praktikuma od strane pravosudne institucije unaprijedila mogućnosti i kvalitet pravnih obuka. -Uloga pravnih fakulteta i profesionalnih udruženja veoma je važna i u procesu umrežavanja studenata prava i diplomiranih pravnika sa zajednicom praktičara što indirektno može dovesti do zapošljavanja i stvaranja prilika za organiziranje programa praktičnih obuka. Pored toga, poželjno je da pravni fakulteti svojim aktivnostima direktno olakšavaju zapošljavanje mladih pravnika.