Informacije o radu stručnog panela na unapređenju praktične nastave za studente prava i praktičnog osposobljavanja diplomiranih pravnika
 

Informacije o radu stručnog panela na unapređenju praktične nastave za studente prava i praktičnog osposobljavanja diplomiranih pravnika

slp

Objavljeno: 14. Jan. 2021
Izvor: NCSC
Lokacija:


Počevši od mjeseca jula održana su četiri sastanka stručnog panela. Nakon prva dva sastanka koja su održana uživo, NCSC se u dogovoru sa učesnicima, a uzimajući u obzir epidemiološku situaciju u BiH i svijetu, odlučio za online rad. Osnovna svrha aktivnosti stručnog panela je da se kroz otvorenu diskusiju ključnih aktera saradnje – pravnih fakulteta, profesionalnih udruženja pravnika i predstavnika entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca identificiraju primarni nedostaci trenutnih modela praktične nastave za studente i programa osposobljavanja za pravne pripravnike, te da se ti problemi riješe kroz kreiranje formalnog dokumenta koji bi bio prihvaćen u pravosudnoj zajednici na području čitave Bosne i Hercegovine. Učesnici panela su eminentni profesori i profesorice, odnosno asistent sa partnerskih fakulteta: Hajrija Sijerčić-Čolić (PF u Sarajevu), Enes Bikić (PF u Zenici), Ivanka Marković (PF u Banjoj Luci), Dževad Mahmutović (P Fu Tuzli), Denis Pajić (PF u Mostaru) i Đorđe Marilović (PF Istočno Sarajevo). Ispred profesionalnih udruženja pravnika učestvuju: Šeila Heljić (Udruženje tužilaca FBiH), Muhamed Tulumović (Udruženje sudija FBiH), Svetozar Bajić (Udruženje sudija RS), Adisa Zahiragić (Udruženje žena sudija u BiH), Vanja Pavlović (Advokatska komora RS), Mirna Delalić (Advokatska komora FBiH - Reg. Tuzla) i Jovana Tomaš (Udruženje tužitelja RS). Također, učesnici panela su i direktori entitetskih Centara za edukaciju studija i tužioca, Arben Murtezić (CEST FBiH) i Tomislav Čavić (CEST RS). Tri ključne tematske cjeline o kojima se diskutiralo su: razvoj praktičnih edukativno-resursnih materijala, razvoj politika saradnje među ključnim akterima ukjučenim u praktično osposobljavanje i valorizacija rada praktičara. Nakon identificiranja nedovoljne posvećenosti razradi i operacionalizaciji ovih segmenata praktičnog obrazovanja i praktičnog osposobljavanja studenata i diplomiranih pravnika, pristupilo se predlaganju konkretnih rješenja koji bi bili primjenjivi u bosanskohercegovačkom pravnom i društvenom kontekstu. U radni materijal panelista do sada su uvrštavane analize pozitivnih praksi praktičnog obrazovanja i osposobljavanja iz drugih zemalja, kao i analize rezultata anketa za studente, profesore i praktičare koje je NCSC posebno pripremio kako bi dobio informacije o njihovom iskustvu i zadovoljstvu u uvoj oblasti. Otvorena diskusija panelista vrlo brzo je urodila plodom i postignuta je saglasnost o fazama aktivnosti, kao i samim aktivnostima koje će dovesti do poboljšanja praktičnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja studenata i diplomiranih pravnika. Nakon trećeg sastanka, NCSC je započeo sa pripremom nacrta Okvirnog sporazuma o razumijevanju koji će predstavljati jednoobrazni formalni dokument o saradnji ključnih aktera i njihovim aktivnostima, tj. obavezama u procesu poboljšanja praktične nastave i obuke studenata i diplomiranih pravnika. Ujedno, ovaj Okvirni sporauzum je i osnova za sve naknadne aktivnosti koje će se poduzimati na temelju usaglašenih zaključaka članova stručnog panela. Konačna verzija dokumenta sa svim komentarima i prijedlozima panelista bit će usvojena na 5. sastanku stručnog penela čime će se zapčeti sa drugom fazom – definiranje plana zagovaranja i potpisivanja Okvirnog sporazuma o razumijevanju. Uporedo sa kreiranjem Sporazuma, koji kako u pogledu aktivnosti glavnih aktera, tako i u pogledu proklamiranih ciljeva i vrijednosti daje jasne smjernice zaza djelovanje, započet je rad na izradi resursno-edukativnog materijala za predavače na praktičnoj nastavi za studente prava i diplomirane pravnike. Kada kreirani Sporazum bude prihvaćan u akademskoj i pravosudnoj zajednici, započet će proces stavljanja u upotrebu kreiranog edukativno-resursnog materijala i time će se, u skladu sa svim zaključcima panelista, ispuniti sve pretpostavke za kreiranje više mogućnosti da studenti i diplomirani pravnici uče o praktičnim pravnim vještinama na bolji način.