SLP Projekat

Nastava na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini (BiH) prvenstveno se fokusira na usvajanje teorijskog znanja i oslanja se na predavanja kao primarni metod nastave. U značajno manjoj mjeri studenti se podučavaju praktičnim vještinama sa svrhom njihovog osposobljavanja za budući profesionalni rad u pravosuđu. S druge strane, prisutan je nedostatak programa profesionalnog obučavanja na radnom mjestu novih zaposlenika u sudovima, tužilaštvima, advokaturi. Kao rezultat toga, diplomirani pravnici po završetku studija započinju karijere u sektoru pravosuđa sa ograničenim obimom praktičnih vještina potrebnim za primjenu zakona i profesionalan rad.

Bez obzira na to koliko teortskog znanja pojedinac posjeduje o nekom pravnom pitanju, vještine argumentovanja, analize i prezentacije su ključni faktor koje dovode do izražaja snagu argumenata koje zastupaju strane u sudskom postupku. Iskustvo praktičnog učenja na pravnim fakultetima će pružiti studentima priliku da otkriju svoje slabosti i talente u ulozi parničara i da testiraju granice svoje uvjerljivosti u okruženju sa manje pritiska. Uz konstruktivne komentare će naučiti kako da navigiraju kroz zakonske propisie na odgovoran i efektan način. U svakom slučaju,nekoliko izgubjenih hipotetičkih slučajeva će dovesti do brojnih pobjeda u sudnici.

“Student Law Practicum” (u daljem tekstu: SLP) projekat namjerava doprinijeti poboljšanju praktičnih vještina studenata prava u Bosni i Hercegovini i izvođenju praktične nastave na pravnim fakultetima - kroz izradu i implementaciju inovativnog kurikuluma (nastavnog plana i programa) posvećenog učenju vještina zastupanja pred sudom. Kurikulum bi se bazirao na metodologiji učenja zasnovanoj na praksi. Isto tako, projekat će doprinijeti razvoju kapaciteta profesora (učesnika projektnih aktivnosti) za dizajniranje i predavanje kurseva kliničke nastave. Konačno, projekat će spojiti pravne fakultete i sudije, tužioce i advokate da zajedno rade na usvajanju i primjeni kurikuluma, kako bi se osiguralo da je sadržina kurikuluma utemeljena u praksi krivičnog postupka, kao i drugih sudskih postupaka u BiH.

Svrha projekta

Izgradnja kapaciteta studenata prava da djeluju kao budući praktičari u pravosuđu i kapaciteta pravnih fakulteta za izvođenje kliničke nastave koja priprema studente za odgovornosti sudije, tužioca, advokata - putem učenja zasnovanog na praksi koje unapređuje poznavanje vještina zastupanja u sudskim postupcima. SLP projekat ima za cilj da studentima omogući učenje zasnovano na interaktivnim i praktičnim metodama učenja, gdje će kroz 15 modula i tematskih oblasti postpeno savladati vještine zastupanja u sudnici, koje će okruniti finalnim ispitom u formi simulacije cijelog toka glavnog pretresa. U toku trajanja projekta, studenti će pohađati predavanja na osnovu specijaliziranog kurikuluma, imati predavanja i podršku pravnih praktičara i posjećivati sudove i posmatrati suđenja. Studenti će razvijati analitičke sposobnosti i vještine izlaganja i detaljno se upoznati sa praktičnim aspektom pravosudnog sistema BiH. Polaznici SLP projekta će imati jedinstveno iskustvo koje nije dostupno većini studenata prava u regiji, i time dobiti komparativnu prednost na tržištu rada. Kroz aktivnosti SLP projekta, studenti će naučiti kako da razmišljaju i rješavaju probleme kao parničari.


INL - Ured (biro) za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona Ministarstva vanjskih (inostranih) poslova SAD

INL se bori protiv kriminala pomažući stranim vladama da izgrade učinkovite institucije za provođenje zakona koje se protive transnacionalnom kriminalu - sve od pranja novca, cyber kriminala i krađe intelektualnog vlasništva do trgovine robama, ljudima, oružjem, drogama. INL se bori protiv korupcije pomažući vladama i građanskom društvu izgraditi transparentne i odgovorne javne institucije koje su kamen temeljac jakih, stabilnih i poštenih društava koja pružaju ravnopravnu poziciju za američka društva u inozemstvu.

INL pristupa ilegalnoj trgovini drogama iz perspektive sigurnosti i javnog zdravlja. Smanjenjem potražnje i opskrbe ilegalnim drogama INL programi imaju za cilj:

  1. Razvijati i održavati prevenciju, liječenje, rehabilitaciju i naknadnu njegu u inozemstvu;
  2. Pomoći zemljama da smanje ilegalnu proizvodnju droga, itd.

Kroz aktivnosti jačanja pravosudnih organa u inostranstvu, INL promovira zakone i sudove koji su pošteni, legitimni i odgovorni tako što pruža obuku, tehničku podršku i mentorske programe za sudove. Ciljevi ovih aktivnosti INL-a su i kontinuirana edukacija sudija, tužilaca i istražnih organa, rodna jednakost u pravosudnim institucijama, unapređenje kazneno-popravnih institucija i tretmana zatvorenika, kao i sprječavanje zločina mržnje i pružanje pomoći žrtvama istih. Na osnovu američke ekspertize i iskustva, INL razvija partnerski odnos sa vladama drugih država kako bi se razvio odnos povjerenja među institucijama pravosudnih sistema. Ciljevi aktivnosti INL-a u Bosni i Hercgovini su usmjereni na reformu pravosudnog sistema kroz unapređenje zakonodavstva i pravosuđa, kao i na uspješno procesuiranje i presuđivanje u kompleksnim slučajevima.


Nacionalni centar za državne sudove (NCSC)

NCSC je neprofitna organizacija koja pruža tehničku podršku, obuku i ekspertizu kako bi se unaprijedilo pravosuđe u 50 američkih država i širom svijeta, a osnovana je prije više od 40 godina od strane vodstva američkih sudova sa obećanjem pružanja jednakosti pristupa pravosuđu.

Odjel za međunarodne programe NCSC-a sarađuje s donatorskim agencijama, vladama zemlje domaćina i organizacijama civilnog društva kako bi podržao nezavisnost pravosuđa i promovisao pristup pravosuđu. NCSC je radio u više od 30 zemalja, širom Sub-Saharijske Afrike i Bliskog Istoka, Azije, Istočne Evrope, Latinske Amerike i Kariba. Jedinstvena stručnost i iskustvo NCSC-a omogućuju izdvajanje, primjenu i prilagodbu naučenih lekcija u različitim okruženjima zemalja i reformskim okruženjima.

NCSC je implementirao projekte koje diretno finansiraju pojedine vlade, kao i donatorske agencije, uključujući:

  • Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
  • Državni zavod za državnu službu SAD-a za međunarodnu suradnju s narkotikom i policijom (INL)
  • Svjetska banka
  • Azijska razvojna banka (ADB)
  • Britanski odjel za međunarodni razvoj (DFID)
  • Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
  • Državni zavod za statistiku SAD-a za demokraciju, ljudska prava i rad (DRL)
  • Međunarodna banka za razvoj (IDB)

NCSC je osnovan na inicijativu Predsjedavajućeg sudije Vrhovnog suda SAD-a, W. E. Burger-a. Njegova vizija je bila da osnuje ustanovu koja će biti posvećena istraživanju i komparativnoj analizi organizacije sudova, kako bi se unaprijedio rad državnih sudova. Prije dvadeset godina, aktivnosti NCSC-a su proširene i na razvijanje programa edukacije uprave sudova. Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća osnovan je i međunarodni ogranak organizacije, koji pruža širok spektar istraživačkih, edukacijskih, konsultantskih i informacionih usluga sa ciljem jačanja vladavine prava u zemljama širom svijeta. Sve djelatnosti NCSC-a, bilo da se radi o konsultovanju, istraživačkom radu, informiranju ili edukaciji, fokusirane su na pružanje pomoći sudovima u planiranju, odlučivanju i implementiranju unapređenja koje štede vrijeme i novac, a istovremeno omogućavaju pošteno i nepristrasno sudsko odlučivanje.


Pravni fakulteti u Bosni i Hercegovini

 

Univerzitet u Sarajevu

Pravni fakultet.

Univerzitet u Tuzli

Pravni fakultet.

BL

Univerzitet u Banjoj Luci

Pravni fakultet.

MO

Univerzitet Džemal Bijedić

Pravni fakultet.